Property definitions

glesv2 :: glesv2 $ Sys :: gl_NO_ERROR
fun gl_NO_ERROR: GLError `{ return GL_NO_ERROR; `}
lib/glesv2/glesv2.nit:530,1--50