Property definitions

glesv2 :: glesv2 $ Sys :: gl_TEXTURE_MIN_FILTER
fun gl_TEXTURE_MIN_FILTER: GLTexParameteriName `{ return GL_TEXTURE_MIN_FILTER; `}
lib/glesv2/glesv2.nit:874,1--82